• Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.
 • Chào toàn thể các thành viên, vào ngày 01/12/2017 CodeVn.Net chính thức đóng cửa chuyên mục Mua bán - Trao đổi - Quảng cáo vì vậy các bạn lưu ý KHÔNG spam link ở các chuyên mục khác nếu không muốn bị khóa tài khoản vĩnh viễn.

Hỏi xin code getlink zippyshare

NamLee

Bơ Đi Mà Sống
Thành viên BQT
#2
thử xem, thấy trên mạng chưa test
Mã:
<?php
/******************************************************************************
   _ *------------------------------------------------------* _
 /o)|      Script : Dowload link zippyshare       |(o\
/ / |        Author : Killer - J2TeaM         | \ \
( (_ | _     Facebook : fb.me/JunoOkyoBlog       _ | _) )
((\ \)+-/o)*-----------------------------------------------*(o\-+(/ /))
(\\\ \_/ /                          \ \_/ ///)
\   /                           \   /
 \____/                            \____/
       Copyright 2015 J2TeaM. All rights reserved
******************************************************************************/


$zp_url = isset($_GET['url']) ? $_GET['url'] : null;
$zp_sv = isset($_GET['sv']) ? $_GET['sv'] : null;
$zp_id = isset($_GET['id']) ? $_GET['id'] : null;
$fm = isset($_GET['format']) ? $_GET['format'] : 'flv';

/**
*
* @param boolean $status
* @param string $msg
* @param integer $code
*/
function msg_err($status = false,$msg = '',$code = ''){
  header('Content-Type: application/json');
  die(json_encode(array('status' => (boolean) $status,'msg' => (string) $msg,'code' => (int) $code)));
}

/**
* Hàm tạo liên kết tải xuống cho zippyshare
* @param array $options
* @return string
*/
function download_link_zippyshare(array $options = array()){
  if(empty($options)) return false;
  return sprintf('http://www%d.zippyshare.com/downloadMusic?key=%d',$options['zp_server'],$options['zp_id']);
}

/**
* Kiểm tra trường hợp
* Có 2 trường hợp
* $zp_url khác null, $zp_sv và $zp_id đều bằng null
* $zp_sv và $zp_id đều khác null, $zp_url bằng null
*/
switch(true){
  /**
   * Trường hợp thứ 1
   * $zp_url khác null, $zp_sv và $zp_id đều bằng null
   */
  case $zp_url != null && $zp_sv == null && $zp_id == null:
    /**
     * Dùng hàm preg_match tìm server và id của liên kết zippyshare
     */
    $cZP = preg_match('/(http|https):\/\/www(?<ZPSV>[0-9]+)\.zippyshare.com\/v\/(?<ZP_ID>[0-9]+)\/file.html/i',$zp_url,$matches);
    /**
     * $cZP < 1
     * Nếu $cZP nhỏ hơn 1 thì show ra lỗi
     */
    if($cZP < 1) msg_err(false,'Not found server or id zippyshare!',02);
    
    $dl = download_link_zippyshare(array(
      'zp_server' => $matches['ZPSV'],
      'zp_id' => $matches['ZP_ID']
    ));
    header('location:' . $dl);
    exit;
    break;
  /**
   * Trường hợp thứ 2
   * $zp_sv và $zp_id đều khác null, $zp_url bằng null
   */
  case $zp_sv != null && $zp_id != null && $zp_url == null:
    /**
     * Kiểm tra xem giá trị user truyền cho $zp_sv có chứa www hay không
     * Nếu có thì loại bỏ nó
     */
    if(strpos($zp_sv,'www') !== false){
      $zp_sv = str_replace('www','',$zp_sv);
    }
    //Ép $zp_sv thành kiểu dữ liệu integer
    $zp_sv = (int) $zp_sv;
    /**
     * Kiểm tra xem 2 biến $zp_sv và $zp_id có phải là
     * kiểu dữ liệu integer hay không
     * Nếu không phải thì show ra lỗi
     */
    if(!is_int($zp_sv) && !is_int($zp_id)) msg_err(false,'Not found server or id zippyshare!',02);
    $dl = download_link_zippyshare(array(
      'zp_server' => $zp_sv,
      'zp_id' => $zp_id
    ));
    header('location:' . $dl);
    exit;
    break;
  default:
    msg_err(false,'J2Team!!',01);
}
 

Chủ đề tương tự

Quảng cáo

Tài nguyên mới