• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
 • Upgrade Your Account
  Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Hỏi xin code getlink zippyshare

NamLee

Bơ Đi Mà Sống
Staff member
Joined
Dec 11, 2015
Messages
2,460
#2
thử xem, thấy trên mạng chưa test
Code:
<?php
/******************************************************************************
   _ *------------------------------------------------------* _
 /o)|      Script : Dowload link zippyshare       |(o\
/ / |        Author : Killer - J2TeaM         | \ \
( (_ | _     Facebook : fb.me/JunoOkyoBlog       _ | _) )
((\ \)+-/o)*-----------------------------------------------*(o\-+(/ /))
(\\\ \_/ /                          \ \_/ ///)
\   /                           \   /
 \____/                            \____/
       Copyright 2015 J2TeaM. All rights reserved
******************************************************************************/


$zp_url = isset($_GET['url']) ? $_GET['url'] : null;
$zp_sv = isset($_GET['sv']) ? $_GET['sv'] : null;
$zp_id = isset($_GET['id']) ? $_GET['id'] : null;
$fm = isset($_GET['format']) ? $_GET['format'] : 'flv';

/**
*
* @param boolean $status
* @param string $msg
* @param integer $code
*/
function msg_err($status = false,$msg = '',$code = ''){
  header('Content-Type: application/json');
  die(json_encode(array('status' => (boolean) $status,'msg' => (string) $msg,'code' => (int) $code)));
}

/**
* Hàm tạo liên kết tải xuống cho zippyshare
* @param array $options
* @return string
*/
function download_link_zippyshare(array $options = array()){
  if(empty($options)) return false;
  return sprintf('http://www%d.zippyshare.com/downloadMusic?key=%d',$options['zp_server'],$options['zp_id']);
}

/**
* Kiểm tra trường hợp
* Có 2 trường hợp
* $zp_url khác null, $zp_sv và $zp_id đều bằng null
* $zp_sv và $zp_id đều khác null, $zp_url bằng null
*/
switch(true){
  /**
   * Trường hợp thứ 1
   * $zp_url khác null, $zp_sv và $zp_id đều bằng null
   */
  case $zp_url != null && $zp_sv == null && $zp_id == null:
    /**
     * Dùng hàm preg_match tìm server và id của liên kết zippyshare
     */
    $cZP = preg_match('/(http|https):\/\/www(?<ZPSV>[0-9]+)\.zippyshare.com\/v\/(?<ZP_ID>[0-9]+)\/file.html/i',$zp_url,$matches);
    /**
     * $cZP < 1
     * Nếu $cZP nhỏ hơn 1 thì show ra lỗi
     */
    if($cZP < 1) msg_err(false,'Not found server or id zippyshare!',02);
    
    $dl = download_link_zippyshare(array(
      'zp_server' => $matches['ZPSV'],
      'zp_id' => $matches['ZP_ID']
    ));
    header('location:' . $dl);
    exit;
    break;
  /**
   * Trường hợp thứ 2
   * $zp_sv và $zp_id đều khác null, $zp_url bằng null
   */
  case $zp_sv != null && $zp_id != null && $zp_url == null:
    /**
     * Kiểm tra xem giá trị user truyền cho $zp_sv có chứa www hay không
     * Nếu có thì loại bỏ nó
     */
    if(strpos($zp_sv,'www') !== false){
      $zp_sv = str_replace('www','',$zp_sv);
    }
    //Ép $zp_sv thành kiểu dữ liệu integer
    $zp_sv = (int) $zp_sv;
    /**
     * Kiểm tra xem 2 biến $zp_sv và $zp_id có phải là
     * kiểu dữ liệu integer hay không
     * Nếu không phải thì show ra lỗi
     */
    if(!is_int($zp_sv) && !is_int($zp_id)) msg_err(false,'Not found server or id zippyshare!',02);
    $dl = download_link_zippyshare(array(
      'zp_server' => $zp_sv,
      'zp_id' => $zp_id
    ));
    header('location:' . $dl);
    exit;
    break;
  default:
    msg_err(false,'J2Team!!',01);
}
 

Facebook Comment

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies