• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Hướng dẫn Sử dụng hệ thống Tài nguyên để quản lý các file chia sẻ

Chào các bạn,
Như vậy là CodeVN đã triển khai hệ thống Tài nguyên để quản lý việc chia sẻ file, mính ẽ viết bài hướng dẫn để các bạn có thể sử dụng một cách dễ dàng.

1. Đăng tài nguyên mới

1512968295739.png

Chọn chuyên mục tài nguyên

1512968348674.png

Điền các thông tin cần thiết

1512968647626.png

Điền từ khóa của tài nguyên (nếu có url thông tin hay hỗ trợ thì bạn có thể điền vào luôn nhé) sau đó click Lưu

1512968704462.png

2. Cập nhật phiên bản mới

1512973972159.png

Sau đó điền đầy đủ các thông tin phiên bản mới và click Lưu

1512974107853.png
 

Facebook Comment

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies