• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Sử dụng file .htaccess để tối ưu và bảo mật website

Joined
Dec 13, 2015
Messages
924
Chủ thớt
#1
Post cái này cho những bạn mới tham khảo nhé, ai biết roài miễn chém

Sử dụng file .htaccess để tối ưu và bảo mật website của bạn hơn: bảo vệ các file quan trọng, giới hạn upload, chuyển hướng 301, trang lỗi tùy chỉnh, tắt liệt kê nội dung thư mục, nén nội dung…

Chức năng:
1. Bảo vệ tệp tin
2. Tắt chữ ký số của web server
3. Giới hạn upload
5. Giới hạn quyền truy cập
6. Trang lỗi tùy chỉnh
7. Tắt liệt kê nội dung thư mục
8. Chuyển hướng 301
9. Chống ăn cắp băng thông như hình ảnh, video (bandwidth)
10. Bật nén PHP compression (bandwidth)
11. Thiết lập canonical url cho website

1. TẠO FILE .HTACCESS

2. NHẬP NỘI DUNG VÀO FILE .HTACCESS


A. Bảo vệ file file htaccess

Code:
<files .htaccess>
order allow,deny
deny from all
</files>
B. Tắt chữ ký số của web server

Code:
# disable the server signature
ServerSignature Off
# limit file uploads to 10mb
LimitRequestBody 10240000
C. Bảo vệ file cấu hình config.php

Code:
<files config.php>
order allow,deny
deny from all
</files>
D. Giới hạn truy cập, chặn IP

Code:
order allow,deny
#deny from 000.000.000.000
allow from all
E. Tạo Trang lỗi tùy chỉnh

Code:
# custom error docs
ErrorDocument 404 /notfound.php
ErrorDocument 403 /forbidden.php
ErrorDocument 500 /error.php
F. Tắt liệt kê nội dung thư mục

Code:
Options All -Indexes
G. Chuyển hướng 301

Code:
Redirect 301 /old.php http://www.yourdomain.com/new.php
H. Khóa tên miền tham chiếu

Code:
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_REFERER} digg\.com [NC]
RewriteRule .* – [F]
I. Chống ăn cắp băng thông

Code:
#disable hotlinking of images with forbidden or custom image option
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www\.)?yourdomain.com/.*$ [NC]
#RewriteRule \.(gif|jpg)$ – [F]
#RewriteRule \.(gif|jpg)$ http://www.yourdomain.com/stealingisbad.gif [R,L]
K. Nén file (Chỉ có tác dụng khi host hỗ trợ)

Code:
# php compression – use with caution
<ifmodule mod_php4.c>
php_value zlib.output_compression 16386
</ifmodule>
L. Tránh trùng lặp nội dung

Code:
# set the canonical url
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^yourdomain\.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.yourdomain.com/$1 [R=301,L]
M. Chống spam comments

Code:
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_METHOD} POST
RewriteCond %{REQUEST_URI} .comments-post\.php*
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !.*yourdomain.com.* [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^$
RewriteRule (.*) ^http://%{REMOTE_ADDR}/$ [R=301,L]
 

Facebook Comment

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies