• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Hướng dẫn Sử dụng Custombuild 2.0 trên DirectAdmin để thay đổi PHP Version ( 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0 )

NamLee

Bơ Đi Mà Sống
Staff member
Joined
Dec 11, 2015
Messages
2,460
Chủ thớt
#1
Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Custombuild 2.0 trên DirectAdmin để thay đổi PHP Version ( 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0 )

Đầu tiên, để biết mình đang dùng Custombuild nào (1.1, 1.2 and 2.0) bạn chạy lệnh sau:
Code:
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build version
Nếu bạn đang dùng Custombuild 1.1 hoặc 1.2 thì chạy dòng lệnh sau để nâng cấp lên Custombuild 2.0
Code:
cd /usr/local/directadmin
mv custombuild custombuild_1.x
wget -O custombuild.tar.gz http://files.directadmin.com/services/custombuild/2.0/custombuild.tar.gz
tar xvzf custombuild.tar.gz
cd custombuild
./build
Tiếp tục
Code:
./build all d
./build rewrite_confs
Lúc này, bạn chạy lệnh
Code:
./build set php1_release 5.6
./build update
Build lại PHP với Version 5.6, giá trị có thể điền là 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0

Thực hiện build lại php version
Code:
./build php n
Bạn có thể kiểm tra phiên bản PHP bằng cách nhập lệnh
Code:
php -v


Chúc các bạn thành công.
 

Facebook Comment

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies