• Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.
 • Chào toàn thể các thành viên, vào ngày 01/12/2017 CodeVn.Net chính thức đóng cửa chuyên mục Mua bán - Trao đổi - Quảng cáo vì vậy các bạn lưu ý KHÔNG spam link ở các chuyên mục khác nếu không muốn bị khóa tài khoản vĩnh viễn.

Lavarel lỗi Internal Server Error khi click vào trang con

danhtac.com

New Member
#1
Code Lavarel chuyển host bị lỗi Internal Server Error khi click vào trang con, chỉ vào được mỗi index. Bro nào fix hộ mình với
file .htacess lấy nguyên từ host cũ
PHP:
<IfModule mod_rewrite.c>
  <IfModule mod_negotiation.c>
    Options -MultiViews
  </IfModule>

  RewriteEngine On
  # Redirect Trailing Slashes If Not A Folder...
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteRule ^(.*)/$ /$1 [L,R=301]

  # Handle Front Controller...
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteRule ^(.*)$ public/$1 [L]

  # Handle Authorization Header
  RewriteCond %{HTTP:Authorization} .
  RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
</IfModule>
 

Đinh Quốc Hân

Đinh Quốc Hân
Thành viên BQT
#2
Lỗi 500 không chỉ xuất hiện mỗi ở htaccess cũng có thể là do code, bạn xóa file log của laravel rồi vào trang lỗi xem có sản sinh ra file log ko.

/storages/framework/logs/laravel.log
 

danhtac.com

New Member
#3
vẫn báo như này Bro ơi
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
 

Đinh Quốc Hân

Đinh Quốc Hân
Thành viên BQT
#4
Đọc kỹ giùm đi bạn -_- nếu lỗi thì copy cái file log ra. thường thì code laravel chỉ dùng cho VPS.
 

danhtac.com

New Member
#5
xóa file log ở đây /storages/framework/logs/laravel.log. Xóa xong thư mục logs chẳng có gì luôn, vào đi vào lại vẫn trống trơn bạn ơi
 

danhtac.com

New Member
#7
OK bạn, mình đổi host được luôn =D.
Bạn có viết plugin leech truyện và design lại giao diện không. Nhận thì Inbox giá cho mình
 

Quảng cáo

Tài nguyên mới