• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
 • Upgrade Your Account
  Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Help Các thánh code giúp e lệnh này với !

Joined
Jan 20, 2016
Messages
41
Chủ thớt
#1
Code CI em hơi gà nên nhìn cái lệnh trong code này e ko biết nó là thế nào và nếu muốn sửa thì tìm nó ở đâu để sửa :
PHP:
function payout()
  {
    if($this->session->userdata('logedin')){
      $this->session->unset_userdata('loi');
      $account = $this ->Admin_model->get_one('users',array('id'=>$this->session->userdata('user')->id));
      //username,status,user_id
      // wall ->1 \\\ banner-> 2     
      if(!empty($_POST)){
        $this->form_validation->set_rules('method', 'Method', 'trim|required|xss_clean');
        $this->form_validation->set_rules('point', 'Point', 'trim|numeric|required|xss_clean');
        $this->form_validation->set_rules('accpay', 'Paypal/ WMZ', 'trim|required|xss_clean');
        $data = $this->security->xss_clean($_POST);// du lieu gui ve tu form
        if ($this->form_validation->run() == TRUE){
          if($account->curent < $this->config->item('mini_payout')){          
            $this->session->set_userdata('loi','<b style="color:red;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sorry, but the minimum cashout balance at this time is 0.2$.</b>');
          }else{         
            if($data['point']>=$account->curent){// check point cash voi point tai khoan neu no nhap lon hon thi cho bang
              $data['point']=$account->curent;
            }
            $data['ip'] = $this->input->ip_address();
            $data['status']='Pending';
            $data['iduser'] = $account->id;
            $this->db->insert('payout', $data);
            $point = $account->curent - $data['point'];
            $this->db->where('id', $account->id);
            $this->db->update('users', array('curent'=>$point));
            $this->session->set_userdata('loi','Success!');
          }
        }
      }     
      $this->content = $this->load->view('user/payout',
        array(
          'pay'=>$this->Home_model->get_data('payout',array('iduser' => $account->id,'checked'=>0))
        ),true
      );
      $this->hienthi();    
    }else {     
      $this->content = 'Not login';
      $this->hienthi();
    }
   
  }
Nó là đoạn này các bác xem giúp em hiểu và muốn sửa thì sửa nó ở đâu với ạ
if($account->curent < $this->config->item('mini_payout')){
$this->session->set_userdata('loi','<b style="color:red;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sorry, but the minimum cashout balance at this time is 0.2$.</b>');
 
Joined
Dec 12, 2015
Messages
94
#3
Code CI em hơi gà nên nhìn cái lệnh trong code này e ko biết nó là thế nào và nếu muốn sửa thì tìm nó ở đâu để sửa :
PHP:
function payout()
  {
    if($this->session->userdata('logedin')){
      $this->session->unset_userdata('loi');
      $account = $this ->Admin_model->get_one('users',array('id'=>$this->session->userdata('user')->id));
      //username,status,user_id
      // wall ->1 \\\ banner-> 2     
      if(!empty($_POST)){
        $this->form_validation->set_rules('method', 'Method', 'trim|required|xss_clean');
        $this->form_validation->set_rules('point', 'Point', 'trim|numeric|required|xss_clean');
        $this->form_validation->set_rules('accpay', 'Paypal/ WMZ', 'trim|required|xss_clean');
        $data = $this->security->xss_clean($_POST);// du lieu gui ve tu form
        if ($this->form_validation->run() == TRUE){
          if($account->curent < $this->config->item('mini_payout')){         
            $this->session->set_userdata('loi','<b style="color:red;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sorry, but the minimum cashout balance at this time is 0.2$.</b>');
          }else{         
            if($data['point']>=$account->curent){// check point cash voi point tai khoan neu no nhap lon hon thi cho bang
              $data['point']=$account->curent;
            }
            $data['ip'] = $this->input->ip_address();
            $data['status']='Pending';
            $data['iduser'] = $account->id;
            $this->db->insert('payout', $data);
            $point = $account->curent - $data['point'];
            $this->db->where('id', $account->id);
            $this->db->update('users', array('curent'=>$point));
            $this->session->set_userdata('loi','Success!');
          }
        }
      }     
      $this->content = $this->load->view('user/payout',
        array(
          'pay'=>$this->Home_model->get_data('payout',array('iduser' => $account->id,'checked'=>0))
        ),true
      );
      $this->hienthi();    
    }else {     
      $this->content = 'Not login';
      $this->hienthi();
    }
   
  }
Nó là đoạn này các bác xem giúp em hiểu và muốn sửa thì sửa nó ở đâu với ạ
Bạn muốn sửa gì? bạn nên xem qua các hàm của CI để hiểu ý nghĩa của hàm đó.
 
Joined
Jan 20, 2016
Messages
41
Chủ thớt
#5
Tại cái mini_payout nó ko hoạt động các bác ạ mà e thì ko biết sửa nó ở đâu giả sử nó có hoạt động nếu muốn thay đổi giá trị mini_payout thì làm thế nào ạ
 

Facebook Comment

Similar threads

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies