• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
 • Upgrade Your Account
  Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Hướng dẫn Bảo mật wordpress với wp-config.php

NamLee

Bơ Đi Mà Sống
Staff member
Joined
Dec 11, 2015
Messages
2,460
Chủ thớt
#1
Một số thiết lập trong file wp-config.php giúp tăng cường bảo mật cho wordpress

1. Cấm sửa file (plugins, theme) trong wp-admin

Code:
define( 'DISALLOW_FILE_EDIT', true );
2. Cấm cài đặt plugins, theme trong wp-admin

Code:
define('DISALLOW_FILE_MODS',true);
3. Thay đổi prefix cho database
Code:
$table_prefix = 'wp_';
Thay wp_ bằng gì tùy bạn

4. Wordpress secret-key


- Tìm

Code:
define('AUTH_KEY',     'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_KEY',  'put your unique phrase here');
define('NONCE_KEY',    'put your unique phrase here');
define('AUTH_SALT',    'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_SALT',  'put your unique phrase here');
define('NONCE_SALT',   'put your unique phrase here');
- Vào trang: https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ để lấy secret-key

- Thay toàn bộ đoạn code trên bằng đoạn code được cung cấp

5. Chmod file wp-config.php
Chmod thành 400 hoặc 404

6. Bảo mật wp-config.php với .htaccess
add đoạn code sau vào cuối file .htaccess
Code:
# protect wpconfig.php
<files wp-config.php>
order allow,deny
deny from all
</files>
7. Bảo vệ thư mục wp-content
Tạo file .htaccess và add đoạn code sau vào
Code:
Order deny,allow
  Deny from all
  <Files ~ ".(xml|css|jpe?g|png|gif|js)$">
  Allow from all
  </Files>
 

tvhai01

New Member
Joined
Dec 7, 2017
Messages
3
#2
tks bác , mình đang cần phần này {41}{41} , bác có code nào giúp tối ưu web tăng tốc độ load trang không {4}{4}
 

NamLee

Bơ Đi Mà Sống
Staff member
Joined
Dec 11, 2015
Messages
2,460
Chủ thớt
#3
tks bác , mình đang cần phần này {41}{41} , bác có code nào giúp tối ưu web tăng tốc độ load trang không {4}{4}
sử dụng cache, nén html, css và nén ảnh
 

NamLee

Bơ Đi Mà Sống
Staff member
Joined
Dec 11, 2015
Messages
2,460
Chủ thớt
#7
mình có share wp rocket đó, bạn test thử xem sao nhé
 

Facebook Comment

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies