• Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.
 • Chào toàn thể các thành viên, vào ngày 01/12/2017 CodeVn.Net chính thức đóng cửa chuyên mục Mua bán - Trao đổi - Quảng cáo vì vậy các bạn lưu ý KHÔNG spam link ở các chuyên mục khác nếu không muốn bị khóa tài khoản vĩnh viễn.

Anh em sửa hộ câu replace trong php này với

#1
Mã:
<?php
  $host = 'localhost';
  $user = 'root';
  $pass = '';
  $data = 'g2';

  $conn = mysql_connect($host, $user, $pass) or die ("Không thể kết nối đến csdl");
  $db = mysql_select_db($data, $conn) or die ("Không tìm thấy csdl");
  mysql_query("SET NAMES 'utf8'");
  
?><?php 
ini_set('display_errors', 0);
error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);
?>
<div id="left">
  <fieldset>
    
    <table width="600px" border="0">
      <tr>
         <div class="title-group">
     Truy vấn 
      
   </div><font color='blue'>Tìm theo tên SV:</font><font color='red'> <i><b><u><?php echo $_POST["tim"]; ?></b></u></i></font>
  <tr class="title-group">
        <th rowspan="1">Mã SV</th>
        <th rowspan="1">Tên</th>
        <th rowspan="1">Giới Tính</th>
        <th rowspan="1">Quê Quán</th>
        <th rowspan="1">SĐT</th>
      <?php $str = str_replace(' ','',$tim );
$tim = $_POST["tim"];


        $sql = mysql_query("SELECT * FROM `tb_sinhvien` WHERE `sv_name` LIKE '%$str%'");
        if(mysql_num_rows($sql)>0){
          while($row = mysql_fetch_array($sql)){
            $s1 = $row['sv_id'];
            $s2 = $row['sv_name'];
           
           $s3 = $row['sv_sex'];
            $s4 = $row['sv_quequan'];
            $s5 = $row['sv_sdt'];

            echo "<tr> <td> $s1</td>
              <td> $s2</td>
              <td> $s3</td>
              <td> $s4</td>
              <td> $s5</td>
              
              
            </tr>";
          }
        }
      ?><form action="" method="post" name="form" id="form">
          
     <center> <input name="tim" type="text" id="tim" value="<?php echo $_POST["tim"]; ?>" placeholder="Sang" size="15" />
    <input type="submit" name="button" id="button" class='gg' value="Tìm " /></center></table>
  </fieldset>
mình muốn tìm kiếm là s a n g nó tìm được thành sang, ý là repalce dấu cách thành không có dấu cách ấy
 
#4
PHP:
$str = str_replace(' ','',$tim );
$tim = $_POST["tim"];
chỗ này sửa thành:

PHP:
$tim = $_POST["tim"];
$str = str_replace(' ','',$tim );
 
#7
minh lam nhu treen khong duoc
Bạn xem lại biến $tim nha, như code trên mình thấy thì chuỗi cần xử lý là $tim, mà bên dưới biến $tim mới được gán = gia trị name = tim, bạn kiểm tra lại xem $_POST["tim"] có chưa giá trị không, đưa giá trị đó lên trên hàm str_replace() , rồi echo lại thử xem.
 
#8
Bạn xem lại biến $tim nha, như code trên mình thấy thì chuỗi cần xử lý là $tim, mà bên dưới biến $tim mới được gán = gia trị name = tim, bạn kiểm tra lại xem $_POST["tim"] có chưa giá trị không, đưa giá trị đó lên trên hàm str_replace() , rồi echo lại thử xem.
ok ak
 

Quảng cáo

Tài nguyên mới