• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
 • Upgrade Your Account
  Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Anh em sửa hộ câu replace trong php này với

Joined
Sep 27, 2016
Messages
53
Chủ thớt
#1
Code:
<?php
  $host = 'localhost';
  $user = 'root';
  $pass = '';
  $data = 'g2';

  $conn = mysql_connect($host, $user, $pass) or die ("Không thể kết nối đến csdl");
  $db = mysql_select_db($data, $conn) or die ("Không tìm thấy csdl");
  mysql_query("SET NAMES 'utf8'");
  
?><?php 
ini_set('display_errors', 0);
error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);
?>
<div id="left">
  <fieldset>
    
    <table width="600px" border="0">
      <tr>
         <div class="title-group">
     Truy vấn 
      
   </div><font color='blue'>Tìm theo tên SV:</font><font color='red'> <i><b><u><?php echo $_POST["tim"]; ?></b></u></i></font>
  <tr class="title-group">
        <th rowspan="1">Mã SV</th>
        <th rowspan="1">Tên</th>
        <th rowspan="1">Giới Tính</th>
        <th rowspan="1">Quê Quán</th>
        <th rowspan="1">SĐT</th>
      <?php $str = str_replace(' ','',$tim );
$tim = $_POST["tim"];


        $sql = mysql_query("SELECT * FROM `tb_sinhvien` WHERE `sv_name` LIKE '%$str%'");
        if(mysql_num_rows($sql)>0){
          while($row = mysql_fetch_array($sql)){
            $s1 = $row['sv_id'];
            $s2 = $row['sv_name'];
           
           $s3 = $row['sv_sex'];
            $s4 = $row['sv_quequan'];
            $s5 = $row['sv_sdt'];

            echo "<tr> <td> $s1</td>
              <td> $s2</td>
              <td> $s3</td>
              <td> $s4</td>
              <td> $s5</td>
              
              
            </tr>";
          }
        }
      ?><form action="" method="post" name="form" id="form">
          
     <center> <input name="tim" type="text" id="tim" value="<?php echo $_POST["tim"]; ?>" placeholder="Sang" size="15" />
    <input type="submit" name="button" id="button" class='gg' value="Tìm " /></center></table>
  </fieldset>
mình muốn tìm kiếm là s a n g nó tìm được thành sang, ý là repalce dấu cách thành không có dấu cách ấy
 
Joined
Jul 7, 2016
Messages
10
#4
PHP:
$str = str_replace(' ','',$tim );
$tim = $_POST["tim"];
chỗ này sửa thành:

PHP:
$tim = $_POST["tim"];
$str = str_replace(' ','',$tim );
 
Joined
Dec 12, 2015
Messages
94
#7
minh lam nhu treen khong duoc
Bạn xem lại biến $tim nha, như code trên mình thấy thì chuỗi cần xử lý là $tim, mà bên dưới biến $tim mới được gán = gia trị name = tim, bạn kiểm tra lại xem $_POST["tim"] có chưa giá trị không, đưa giá trị đó lên trên hàm str_replace() , rồi echo lại thử xem.
 
Joined
Sep 27, 2016
Messages
53
Chủ thớt
#8
Bạn xem lại biến $tim nha, như code trên mình thấy thì chuỗi cần xử lý là $tim, mà bên dưới biến $tim mới được gán = gia trị name = tim, bạn kiểm tra lại xem $_POST["tim"] có chưa giá trị không, đưa giá trị đó lên trên hàm str_replace() , rồi echo lại thử xem.
ok ak
 

Facebook Comment


Users who viewed this discussion (Total: 0)


New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies