• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

50 câu lệnh Linux phải nhớ

kuteboy

Ahihi
Staff member
Joined
Dec 13, 2015
Messages
923
Chủ thớt
#1
clear: làm sạch cửa sổ dòng lệnh
ls tenthumuc: Liệt kê nội dung bên trong một thư mục
cat tentaptin: Hiển thị nội dung của một tập tin lên cửa sổ dòng lệnh
rm tentaptin: Xóa một tập tin
cp taptinnguon taptindich: Sao chép một tập tin
passwd: Đổi mật khẩu
motd: Thông điệp của ngày
finger tentruycap: Chương trình tìm kiếm thông tin người dùng
startx: Khởi động X Window System server
less tentaptin hoặcr more tentaptin: Hiển thị nội dung một tập tin trong cửa sổ dòng lệnh một trang mỗi lần
info: Hiển thị thông tin và tài liệu trên shell, các tiện ích và chương trình.
lpr tentaptin: Gửi tập tin tới máy tin
grep chuoi tentaptin: tìm kiếm chuỗi trong tập tin
head tentaptin: Hiển thị 10 dòng đầu tiên của tập tin
tail tentaptin: Hiển thị 10 dòng cuối cùng của tập tin
mv tentaptincu tentaptinmoi: Di chuyển hoặc đổi tên tập tin
file tentaptin: Hiển thị thông tin về nội dung của tập tin
echo chuoi: Sao chép chuỗi tới màn hình dòng lệnh
date: Hiển thị ngày và giờ hiện tại
cal: Hiển thị lịch
gzip tentaptin: Nén một tập tin
gunzip tentaptin: Giải nén một tập tin
which lenh: Hiển thị đường dẫn tới lệnh
whereis lenh: Hiển thị đường tới nơi chứa lệnh
who: Hiển thị các người dùng đã đang nhập
finger tentruycap@maychu: Thu thập thông tin chi tiết về người dùng hiện đang dùng hệ thống
w: Hiễn thị người dùng đã đăng nhập với các tiến trình sử dụng
mesg y/n: Đặt tùy chọn để các người dùng khác viết thông điệp cho bạn
write nguoidung: Gửi tin nhắn cho người dùng khác
talk nguoidung: Cho phép 2 người chat với nhau
chmod quyen tentaptin: Thay đổi quyền truy cập tập tin
mkdir tenthumuc: Tạo một thư mục
rmdir tenthumuc: Xóa một thư mục rỗng
ln existingfile new-link: Tạo một đường dẫn tới một tập tin (liên kết cứng)
df: Hiển thị tất cả các mount của hệ thộng
top: Hiển thị danh sách các tiến trình đang chạy
tty: Hiển thị tên của cửa sổ dòng lệnh mà trên đó lệnh được dùng
kill PID hoặc số %job: Ngừng một tiến trình bằng số PID (Process Identification Number) hoặc số công việc
jobs : Hiển thị một danh sách các công việc hiện tại
netstat: Hiển thị các kết nối mạng
 

Facebook Comment

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies