• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

zeroday

  1. kuteboy

    Lỗ hổng Zeroday 15 tuổi cho phép chiếm quyền root trên macOS

    MacOS luôn nổi tiếng về độ bảo mật, nhưng có vẻ gần đây việc bảo mật trên hệ điều hành mới đang gặp vấn đề khi có quá nhiều lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng. Người dùng nên cập nhật tin tức để biết về các lỗ hổng mới này. Ngay trước thêm năm mới, chuyên gia an ninh mạng với nick tweeter là Siguza...