• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

www to non-www

  1. NamLee

    Hướng dẫn Redirect www to non-www sử dụng .htaccess và ngược lại

    Redirecting www to non-www sử dụng .htaccess một trong những bước của tối ưu hóa SEO tăng xếp hạng trong Google, hướng dẫn giúp bạn tránh được việc trùng lập nội dung khi website có www và không www. Khi bạn sử dụng Apache trên máy chủ Linux được hỗ trợ mod_rewrite dùng để viết lại URL ngắn gọn...