• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

vt.lai url khong dau

  1. NamLee

    Add-ons [1.x] vt.Lai Url Khong Dau 1.2 | Url không dấu cho Xenforo 1.2 | SEO link không dấu XenForo

    Chức năng: - Chuyển link xenforo dạng có dấu Tiếng Việt sang dạng Tiếng Việt không dấu - Áp dụng cho link Thread, Forum, Categories, Member,UserAlbums và nhiều dạng link khác có thể tùy chỉnh thêm Mod hoạt động tốt với XenForo 1.x và 1.2 Cải tiến so với bản 1.1: - Thêm tùy chọn cho Add-on...