• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

việt nam

  1. J

    Share CODE xếp hạng kèm icon php

    Thấy có ai đó hỏi nên viết. Ai dùng thì dùng, không dùng thì thôi, lôi thôi thì thôi. Code chưa test nhé <?php //code by Jun //site chiase24h.net [email protected]_query("select * from user order by id desc limit 0,10;"); // truy vấn data // mình ví dụ ở table user có id,name,tien $rank=0...