• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

url tiếng việt không dấu

  1. kuteboy

    Hướng dẫn URL tiếng Việt không dấu cho Xenforo 2.x

    Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách Fix URL tiếng Việt không dấu cho Xenforo 2.x Tìm file Router.php trong thư mục /src/XF/Mvc Tìm đoạn code (khoảng dòng 454 - 457) if ($romanize) { $string = utf8_romanize(utf8_deaccent($string)); } Thêm bên dưới...