• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

upload_max_filesize

  1. NamLee

    Hướng dẫn Thay đổi upload_max_filesize trên hosting Stablehost

    Vừa viết bài SNews v1.5 - News/Magazine Responsive Blogger Theme mà file đính kèm hơn 6MB lận, trong khi upload_max_filesize trên Stablehost mặc định là 2MB nên khi mình upload file 6MB thì sẽ báo lỗi như hình sau: Vậy làm sao điều chỉnh upload_max_filesize trên Stablehost để upload file lớn...