• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

upgrade win 10

  1. Google

    Chỉ còn đúng 1 tháng để nâng cấp lên Windows 10 miễn phí.

    Hôm nay (30/6/2016), hết tháng 6 này, bạn chỉ còn 29 ngày nữa để nâng cấp lên Windows 10 miễn phí nhận bản quyền theo máy. Nếu như bạn vẫn chưa nâng cấp lên Windows 10 ở thời điểm này thì bạn sẽ lỡ cơ hội nâng cấp lên Windows 10 miễn phí cả đời. Sau ngày 29/7/2016, tức là từ 30/7 trở đi, bất cứ...