• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

unicode sang utf-8

  1. NamLee

    Hướng dẫn Chuyển database từ Unicode qua UTF-8

    Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi database từ Unicode qua UTF-8. Có khá nhiều bạn gặp lỗi này, khi backup xong qua hosting khác restore bị lỗi font (đây là ví dụ điển hình) Mình hướng dẫn các bước như sau: Download database Mở file sql vừa down về bằng notepad ++ Copy toàn bộ...