• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

tiền tố

  1. NamLee

    Hướng dẫn Làm đẹp tiền tố (Prefix) cho Xenforo

    Làm đẹp tiền tố (Prefix) cho Xenforo Bài viết hướng dẫn cách làm đẹp prefix cho Xenforo. Bước 1: Vào AdminCP tạo vài Prefix Bước 2: Tạo một ít chủ đề mới có dùng Prefix Bước 3: Vào template thread_prefixes.css của style bạn đang dùng và thay hết bằng code sau: .prefix {...