• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

tin nhắn

  1. Trình Tú

    Help Cách xóa toàn bộ tin nhắn của các thành viên

    Forum mình các thành viên phàn nàn là có nhiều tin nhắn quảng cáo tự động post vào. Bác nào biết dùng lệnh SQL xóa toàn bộ tin nhắn của các thành viên chỉ mình với.