• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

tieu de

  1. M

    Hỏi Rút ngắn tiêu đề bài viết xen 2

    Hi anh em, Hiện tại ở xen 2, tiêu đề bài dài qua slider, mình muốn nó ngắn lại trong ô đỏ (1). Và slide (2) lên trên, bít lại chỗ trống đó thì làm như thế nào. Cảm ơn anh em.