• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

thực tập

  1. VMG Media Group

    Việc tìm Coder VMG HN Tìm Thực tập/CTV PHP (2 tháng lên chính thức nếu phù hợp)

    THỰC TẬP PHP - Fulltime Ký hợp đồng chính thức sau 02 tháng thực tập (nếu phù hợp) ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHÍNH THỨC SAU THỰC TẬP: - Xây dựng các hệ thống CMS, Portal trên nền tảng Php - Phát triển các platform mobile vas - Cắt HTML,CSS, jQuery - Làm việc với các...