• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

thu thuat facebook

  1. Google

    Hướng dẫn Cách ngăn facebook theo dõi các hoạt động của bạn trên Internet

    Gần đây, Facebook vừa chỉnh sửa lại cách hoạt động của hệ thống quảng cáo, nghĩa là bạn có nhiều tùy chọn hơn để các hoạt động trên mạng xã hội không ảnh hưởng đến những hoạt động khác trên mạng. Nói cho dễ hiểu thì facebook đang biết được nhiều thứ ngay cả khi bạn mở trang web khác. Dưới đây...