• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

theme làm wap truyện

  1. PhanHung

    Share Theme Mobile 2hi.Us Style Xanh Lá

    Đây là theme được mod từ theme makute khá nhẹ (47kb), Admin 2hi với mình khá quen :)) do site thay đổi theme nên 2hi share theme bản cũ này. Demo online: Không có :(( Demo ảnh: +Theme gốc thuộc makute , theme rất nhẹ.(47kb) +Theme mình đã chỉnh sửa style và add short code dowload , video...