• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

techsmith snagit

  1. NamLee

    Share Key Techsmith Snagit 12 bản quyền

    Snagit là một phần mềm giúp bạn nhanh chóng chụp toàn bộ hoặc một phần màn hình, tạo ghi chú, làm nổi bật các thành phần trên ảnh đã chụp bằng các biểu tượng, văn bản, hiệu ứng... bằng các công cụ mà Snagit cung cấp sẵn. Ngoài chức năng chụp ảnh màn hình, Snagit còn cho phép bạn quay phim lại...