• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

tạo addon xenforo 2 đơn gảin

  1. kuteboy

    Tips & guides [2.x] Hướng dẫn tạo 1 addon Xenforo 2 đơn giản

    Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách cơ bản nhất để tạo 1 addon cũng cơ bản nhất trong Xenforo 2 Về cấu trúc Addon bao gồm cơ bản các thành phần sau: 1. Add-on ID: gồm 2 kiểu - ID kiểu đơn giản: là chỉ gồm tên addon, chỉ chứa các ký chữ cái và số (không nằm ở đầu tên). Ví dụ: Demo - ID chứa tên...