• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

tăng thời gian online xenforo 2

  1. NamLee

    Tips & guides [2.x] Tăng thời gian online của thành viên XenForo 2

    Hướng dẫn cách tăng thời gian online của thành viên XenForo 2 Đầu tiên, truy cập vào file src/config.php Thêm vào cuối cùng để bật debug $config['debug'] = true; Bước 1: Các bạn vào trong Options --> User Options -> Online status timeout Click vào chữ Edit như hình sau Ở đây bạn sẽ thay đổi...