• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

tag tiếng việt

  1. NamLee

    Hướng dẫn Fix lỗi url tag xenforo tiếng việt không dấu

    Qua quá trình cài đặt và sử dụng Xenforo, mình có gặp phải vấn đề tag url bị mất một vài ký tự. Ví dụ: Title: Fix lỗi url tag xenforo tiếng việt không dấu Url: fix-li-url-tag-xenforo-ting-vit-khong-du Lỗi này xuất phát từ quá trình xử lý chuyển đổi ký tự tag không dấu ghi vào cột dữ liệu...