• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

sub forums

  1. NamLee

    Hướng dẫn Hiện diễn đàn con ra trang chủ forum Xenforo

    Từ Xenforo 1.2 trể lên Xenforo đã cho người dung tùy chọn hiển thị diễn đàn con ra trang chủ forum xenforo hay ẩn diễn đàn con mà không cần thay đổi cấu trúc web của bạn. hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cho các diễn đàn con hiện ra trang chủ forum. Các bạn chỉ cần vào phẩm quản lý và theo...