• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
 • Upgrade Your Account
  Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

sticky widget

 1. NamLee

  Hướng dẫn Sticky Widget for XenForo 2

  NamLee đã đăng tài nguyên mới: Sticky Widget XenForo 2 - Cố định widget khi cuộn trang cho XenForo 2 Đọc thêm về tài nguyên này...
 2. NamLee

  Tips & guides [2.x] Sticky Widget for XenForo 2

  Cố định widget khi cuộn trang cho XenForo 2 - Sticky Widget XenForo 2 Demo Hướng dẫn: - Mở file Extra.less thêm vào dưới cùng .p-body-sidebar {display: table-cell !important} - Mở template của widget cần sticky, thêm id="name" vào sau class="..." của thẻ div đầu tiên Ví dụ: Lưu ý: id...