• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

sni

  1. kuteboy

    Hướng dẫn Kích hoạt SNI SSL trên Directadmin

    Khi bạn sử dụng account user thường (không phải Account Admin) trên hệ thống Direct Admin để tiến hành cấu hình SSL Ceritificate cho tên miền của user thì sẽ gặp phải thông báo lỗi như sau : “You can only add a certificate if you own the ip you are using" Lúc này bạn cần phải kích hoạt tính...