• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

shell trong php

  1. Lương Trần Hòa

    Thảo Luận Thảo luận về các tool scan shell

    Như tiêu đề . em dùng tool online để scan shell . nhưng tìm vs những từ khóa này " base64_decode symlink sym/root safe_mode perl r57 c99 phpinfo cmd shell hack @getmyuid @php_uname /etc/passwd" Và một số con shell khác nữa. thì có tìm thấy 1 số con shell này trong code .nhưng nghê nói funtions...