• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

senior

  1. VMG Media Group

    Việc tìm Coder VMG HN Tìm kiếm Senior Java - Lương 15M - 18M

    MÔ TẢ CÔNG VIỆC ⚡Công việc chính: · Phát triển dịch vụ, sản phẩm của công ty · Xây dựng các hệ thống CMS, Portal trên nền tảng Java · Cắt HTML,CSS, jQuery · Bảo trì, vận hành và nâng cấp dịch vụ ⚡Công việc khác: · Tham gia họp kế hoạch phòng, đóng góp ý kiến xây dựng, thiết kế kỹ thuật...