• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

saoluu.php

  1. NamLee

    Hướng dẫn Fix lỗi code saoluu.php khi backup

    1 số bạn khi backup gặp lỗi A mistake! mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. (8192) thì các bạn làm như sau mở code saoluu.php và tìm dòng 8192 tìm hàm mysql_escape_string sửa thành mysql_real_escape_string chúc vui :)