• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

resize ảnh hàng loạt

  1. NamLee

    Công cụ nhỏ gọn, resize ảnh hàng loạt dễ dàng

    Thực hiện qua 4 bước: Bước 1: - Nhấn nút số 1 - Sau đó nhấn nút Add Folder nếu muốn chọn tất cả hình trong 1 thư mục - Hoặc nhấn nhút Add File(s) nếu muốn chọn 1 hoặc nhiều file ảnh có chọn lọc Bước 2: - Nhất nút số 2 - Chọn Smart JPEG Resizing, đánh vào kích thước cạnh dài nhất mong muốn...