• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

redirect https to http

  1. kuteboy

    Hướng dẫn Redirect https to http sử dụng .htaccess

    Ở bài viết này thì admin đã hướng dẫn cách redirect http sang https, bài viết này mình sẽ hướng dẫn ngược lại là redirect https sang http cho nhưng bạn nào muốn bỏ https Thêm nội dung sau vào file .htaccess, nhớ sửa lại domain của bạn nhé. RewriteEngine On RewriteCond %{SERVER_PORT} 443...