• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

rebel.com

  1. NamLee

    Hướng dẫn Trỏ DNS Nameservers cho domain tại Rebel.com

    Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn trỏ dns nameservers cho tên miền tại rebel.com Đầu tiên click vào tên miền của bạn Chọn Use Third Party Hosting như trong hình Điền nameservers nơi mà bạn quản lý tên miền trung gian như vdns, pavietnam, cloudflare.... Ở đây mình trỏ thẳng về hosting...