• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

quảng cáo

  1. NamLee

    Thông Báo Bảng giá quảng cáo tại CodeVn.Net

    Nhằm duy trì diễn đàn phát triển nên Admin quyết định bán quảng cáo banner trên các vị trí sau: 1. Vị trí quảng cáo: 2. Bảng giá quảng cáo: Vị trí số 1: Size 728x90 - Giá 5.000.000 VNĐ/tháng (Hiển thị toàn trang) Vị trí số 2 : Size 728x90 - Giá 4.000.000 VNĐ/tháng (Hiển thị toàn trang) Vị...