• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

photoshop android

  1. Google

    [SHARE] Adobe ra 2 ứng dụng Photoshop miễn phí cho Android

    Adobe vừa tung ra hai ứng dụng Photoshop miễn phí mới cho hệ điều hành Android, Photoshop Fix và Photoshop Sketch. Adobe Photoshop Fix được giới thiệu như một ứng dụng khá phức tạp, cho phép người dùng chỉnh sửa và phục hồi ảnh trên điện thoại. Người dùng có thể truy cập các tấm ảnh đã sửa...