• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

notepad++

  1. Đinh Quốc Hân

    Tải về Notepad++ phiên bản mới nhất (6.8.8)

    Notepad++ là một phần mềm soạn thảo miễn phí mã nguồn mở. Đây là một chương trình viết code và thay thế Notepad của Windows hỗ trợ highlight nhiều ngôn ngữ. Notepad++ chỉ chạy trong môi trường MS Windows. Dựa trên component Scintilla mạnh mẽ, Notepad ++ được viết bằng C ++ và sử dụng Win32...