• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

not acceptable

  1. NamLee

    Hướng dẫn Fix lỗi "Error 406" hoặc "Not Acceptable" wordpress

    Vài ngày trước, tôi bắt đầu gặp lỗi "Not Acceptable! Error 406" trên một trong các trang web WordPress của tôi khi cố gắng lưu hoặc đăng một bài viết. Hoặc giống như ảnh Tôi đã thử nhiều bản sửa lỗi và không có kết quả. Vì vậy, tôi quyết định cài đặt lại WordPress. Ngay cả việc cài đặt lại...