• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

news feed

  1. kuteboy

    Người dùng bắt đầu ít thấy quảng cáo và nội dung từ fanpage hơn trên Facebook

    Facebook cho biết việc thay đổi cơ chế hiển thị của News Feed giúp mang tới trải nghiệm cho người dùng tốt hơn. Cơ chế hiển thị News Feed mới sẽ hướng người dùng đọc và theo dõi tin tức từ bạn bè, người thân của mình nhiều hơn, giảm bớt số lượng tin tức, quảng cáo hay nội dung từ fanpage. Trong...