• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

mã độc facebook

  1. kuteboy

    Phân tích mã độc trên Facebook Messenger tháng 12/2017

    Mấy hôm nay trên Facebook đang có con malware lây lan thông qua Messenger, lâu rồi tớ cũng không viết mấy bài phân tích kĩ thuật nên cũng ngứa tay nên kiếm thử một mẫu về phân tích viết bài chơi. Tổng quan về con malware mới trên Facebook Tên tập tin có dạng: video_XXX.zip hoặc...