• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

lỗi lặp code contact form 7

  1. H

    Help Cần người giúp đỡ gấp!!!

    Hiện tại mình đang gặp sự cố lỗi bị lặp 2 cái contact form trong wordpress, có ai có thời gian giúp mình với. Mình đã kiểm tra rất kỹ trong contact liên hệ chỉ có 1 code contact trên là có code, còn cái ở trong mục màu đỏ như kiểu bị mặc định tại 1 cái code nào đó ấy. Mình vào trang nào cũng...