• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

linode bị hack

  1. NamLee

    Linode bị hack, có nguy cơ lộ password

    Vào ngày 05/01, trên trang status của Linode có đăng bài viết “Security Notification and Linode Manager Password Reset”. Đây là lần thứ 2 trong vài năm trở lại đây mà “công ty cung cấp dịch vụ điện toán đám mây” thiết lập lại mật khẩu người dùng của họ. Linode, “một hãng điện toán đám mây tư...