• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

like in mysqli

  1. S

    Help LIKE in MySQLi sử dựng như thế nào?

    EM có 2 đoạn code sau code được viết để chạy trên php mysql nhưng giờ đa phần host đã chuyển sang MySQLi hết rồi giờ muôn chạy phải sửa lệnh . mà lệnh em đã thử sửa nhưng vẫn không chạy được các bác chỉ giáo em với ạ: Đầu tiên là câu lệnh "LIKE" : function CheckBlocked($table, $thisip, $service)...