• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

keep alive

  1. kuteboy

    Keep Alive là gì? Cách sửa lỗi Keep alive để website load nhanh hơn

    Keep Alive là gì? Keep-alive là cách dùng một kết nối TCP cho giao thức truyền tải HTTP, thay cách sử dụng từng kết nối riêng cho mỗi request như trước, giúp website load nhanh hơn. Giúp kết nối web server và web browser đơn giản và gọn hơn, có thể truy cập một lúc nhiều file trong cùng khoảng...