• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

johncms 6.2.0 bị lỗi ở một số hosting

  1. Lương Trần Hòa

    Hỏi vấn đề ở phiên bản johncms 6.2.0 gặp lỗi ở một số hosting

    Em trc có tậu 1 con hosting ở digistar.vn nhưng ít dùng đến . hôm nay upload mã nguồn gốc johncms 6.2.0 lên để coder nhưng vừa up lên extract xong liền bị lỗi 500. Ko biết nguyên nhân . em liền xóa file .htaccess thì ko bị lỗi 500 nữa . nhưng ko có .htaccess thì các bác biết sao rồi đó . nhưng...