• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

ipad

  1. kuteboy

    Apple đã cho phép kiểm tra ngày mua gốc của thiết bị, cực hữu ích cho người mua đồ Apple cũ

    Với thông tin này, người dùng có thể biết được tuổi thọ thực của sản phẩm Apple, giúp ích rất nhiều trong quá trình lựa chọn máy đã qua sử dụng. Người dùng iPhone nói riêng và các thiết bị Apple nói chung hẳn đã rất quen thuộc với website https://checkcoverage.apple.com, được sử dụng để kiểm tra...