• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

.htaccess wordpress

  1. NamLee

    File .htaccess mặc định của wordpress

    Nhiều bạn sau khi chuyển host bị lỗi 404 khi vào các chuyên mục, các bài viết mà không biết lý do vì sao phải không nào. Đó là vì khi chuyển host bạn không chuyển theo file .htaccess nên bị lỗi, mình cũng bị vài lần rồi nên hôm nay mình post file .htaccess mặc định ở đây để cho các bạn dễ tìm...