• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

hỏi đáp

  1. hieuhuynh

    Hỏi Cách cài đặt Popup Form thông tin khách hàng trên Website

    Em hiện đang muốn thu thập thêm thông tin khách hàng trên website nên muốn cài 1 popup giống google form lên trang home page. Nhưng chưa biết cách làm {sad} Với em cũng muốn làm thêm cái khung chat online nho nhỏ góc phải màn hình. Hiện em tìm thấy được 2 trang là vchat với spot.im . Với spot...